ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา | Korat PAO Project Tracking ปีงบ 2566


จำนวนโครงการ

1716

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ

3,776,660,016.56

บาท
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่โครงการ หน่วยงาน งาน งบประมาณ ดู
1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจำกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2565 กองสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 80,000.00
2 โครงการอบรมงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุและทรัพย์สิน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หน่วยตรวจสอบภายใน งานบริหารทั่วไป 400,000.00
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวางรบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยรัฐ หน่วยตรวจสอบภายใน งานบริหารทั่วไป 300,000.00
4 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน หน่วยตรวจสอบภายใน งานบริหารทั่วไป 45,500.00
5 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพและภาคีเครือข่ายสุขภาพ กองสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น 2,000,000.00
6 โครงการถนน(อบจ.นม.15103) สายเมนที่1 อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 9,980,000.00
7 ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านทุ่งพนมวัง หมู่ที่12 ถึงบ้านท่าข้าม หมู่ที่10 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านวะภูแก้ว ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1,148,000.00
8 ก่อสร้างถนน คสล. สายทิศตะวันตกที่ว่าการอำเภอสีดา หมู่ที่ 1 ตำบลสีดา เชื่อมเขต อบต.วังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 335 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,675 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด 11/07/2565 สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 711,800.00
9 โครงการ ถนนอบจ.นม.27303 บ้านหนองสะแก-บ้านเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 8,599,000.00
10 โครงการถนน บ้านหนองขนาก หมู่ที่ 5 ตำบลสุขไพบูลย์ เชื่อม บ้านสระประทีป หมู่ที่ 2 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 3,590,000.00
หน้า 1 / 172