ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)


ก่อสร้างถนน คสล. สายทิศตะวันตกที่ว่าการอำเภอสีดา หมู่ที่ 1 ตำบลสีดา เชื่อมเขต อบต.วังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 335 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,675 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
วันที่รับโครงการ 11/07/2565 ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักช่าง งาน งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ถนน ก่อสร้างถนน คสล.
สถานที่ สายทิศตะวันตกที่ว่าการอำเภอสีดา หมู่ที่ 1 ตำบลสีดา เชื่อมเขต อบต.วังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอ สีดา
งบประมาณ 711,800.00
สถานะโครงการ
ลำดับ วันที่ ดำเนินการ เพิ่มเติม
1 11/07/2565 ผ่านการตรวจสอบ
ไฟล์แนบโครงการ
ลำดับ วันที่อัพโหลด ประเภทไฟล์ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ไม่มีข้อมูล
ติดตามโครงการ
  • อนุมัติโครงการ

  • อนุมัติจัดซื้อ

  • จัดซื้อจัดจ้าง

  • ดำเนินการตรวจรับ

  • การเงิน