ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา | Korat PAO Project Tracking ปีงบ 2566


จำนวนโครงการ

2023

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ

4,804,196,994.28

บาท
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่โครงการ หน่วยงาน งาน งบประมาณ ดู
11 โครงการถนน บ้านหนองขนาก หมู่ที่ 5 ตำบลสุขไพบูลย์ เชื่อม บ้านสระประทีป หมู่ที่ 2 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 3,590,000.00
12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับพงโพด หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบรูณ์ เชื่อมชุมชนโคกน้อย เทศบาลโนนสมบรูณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนคราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1,670,000.00
13 โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนเสว หมู่ที่ 11 ตำบลกระเบื้องใหญ่ เชื่อมบ้านดอนเขว้า หมู่ที่ 2 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 493,000.00
14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบคลองมะค่า (เชื่อมต่อเขตตำบลสีมุม) บ้านใหม่ หมู่ที่1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1,640,000.00
15 เก้าอี้สำนักงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 5,000.00
16 โต๊ะเหล็ก สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 10,000.00
17 โต๊ะทำงานไม้ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 3,800.00
18 ตู้เอกสาร สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 5,500.00
19 เครื่องบันทึกเสียง สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 10,000.00
20 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 19,900.00
หน้า 2 / 203