ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา | Korat PAO Project Tracking ปีงบ 2566


จำนวนโครงการ

5

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ

3,503,500.00

บาท
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่โครงการ หน่วยงาน งาน งบประมาณ ดู
1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการประจำกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2565 กองสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 80,000.00
2 ปรับปรุงอาคารหอประชุม โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2,678,000.00
3 โครงการอบรมงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุและทรัพย์สิน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หน่วยตรวจสอบภายใน งานบริหารทั่วไป 400,000.00
4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดวางรบบควบคุมภายในและการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยรัฐ หน่วยตรวจสอบภายใน งานบริหารทั่วไป 300,000.00
5 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน หน่วยตรวจสอบภายใน งานบริหารทั่วไป 45,500.00
1
หน้า 1 / 1