ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา | Korat PAO Project Tracking ปีงบ 2566


จำนวนโครงการ

1953

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ

4,574,877,602.28

บาท
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่โครงการ หน่วยงาน งาน งบประมาณ ดู
21 โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 43 นิ้ว สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 15,000.00
22 กล้องถ่ายรูปพร้อมเลนส์ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 64,800.00
23 ตู้กดน้ำร้อน - น้ำเย็น สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 9,000.00
24 เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว สำนักช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 14,000.00
25 เลื่อยฉลุไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง สำนักช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 9,760.00
26 เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือขนาด 7 นิ้ว สำนักช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 5,500.00
27 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 17,000.00
28 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 48,000.00
29 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 240,000.00
30 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 30,000.00
หน้า 3 / 196