ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา | Korat PAO Project Tracking ปีงบ 2566


จำนวนโครงการ

1716

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ

3,776,660,016.56

บาท
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่โครงการ หน่วยงาน งาน งบประมาณ ดู
21 กล้องถ่ายรูปพร้อมเลนส์ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 64,800.00
22 ตู้กดน้ำร้อน - น้ำเย็น สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 9,000.00
23 เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว สำนักช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 14,000.00
24 เลื่อยฉลุไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง สำนักช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 9,760.00
25 เลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือขนาด 7 นิ้ว สำนักช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 5,500.00
26 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 17,000.00
27 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 48,000.00
28 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 240,000.00
29 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 30,000.00
30 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InK Tank Printer) สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 4,000.00
หน้า 3 / 172