ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)


โครงการ ถนนอบจ.นม.27303 บ้านหนองสะแก-บ้านเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่รับโครงการ ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักช่าง งาน งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
ถนน อบจ.นม.27303 บ้านหนองสะแก-บ้านเมืองยาง อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอ เมืองยาง
งบประมาณ 8,599,000.00
สถานะโครงการ
ลำดับ วันที่ ดำเนินการ เพิ่มเติม
1 ผ่านการตรวจสอบ
ไฟล์แนบโครงการ
ลำดับ วันที่อัพโหลด ประเภทไฟล์ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ไม่มีข้อมูล
ติดตามโครงการ
  • อนุมัติโครงการ

  • อนุมัติจัดซื้อ

  • จัดซื้อจัดจ้าง

  • ดำเนินการตรวจรับ

  • การเงิน