ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา | Korat PAO Project Tracking ปีงบ 2566


จำนวนโครงการ

1584

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ

3,589,248,690.32

บาท
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่โครงการ หน่วยงาน งาน งบประมาณ ดู
41 เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง งบกลาง 500,000.00
42 เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ งบกลาง 1,000,000.00
43 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ งบกลาง 5,500,000.00
44 เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา งบกลาง 300,000.00
45 เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบกลาง 123,700,000.00
46 เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ งบกลาง 1,185,600.00
47 เงินสมทบเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา งบกลาง 15,000,000.00
48 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน งบกลาง 600,000.00
49 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) งบกลาง 45,000,000.00
50 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม งบกลาง 10,000,000.00
หน้า 5 / 159