ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา | Korat PAO Project Tracking ปีงบ 2566


จำนวนโครงการ

2023

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ

4,804,196,994.28

บาท
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่โครงการ หน่วยงาน งาน งบประมาณ ดู
41 เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน งบกลาง 1,500,000.00
42 เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง งบกลาง 500,000.00
43 เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ งบกลาง 1,000,000.00
44 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ งบกลาง 5,500,000.00
45 เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา งบกลาง 300,000.00
46 เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบกลาง 123,700,000.00
47 เงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายกิจการโครงการอื่น ๆ งบกลาง 1,185,600.00
48 เงินสมทบเข้ากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมา งบกลาง 15,000,000.00
49 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน งบกลาง 600,000.00
50 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) งบกลาง 45,000,000.00
หน้า 5 / 203