ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา | Korat PAO Project Tracking ปีงบ 2566


จำนวนโครงการ

2023

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ

4,804,196,994.28

บาท
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่โครงการ หน่วยงาน งาน งบประมาณ ดู
31 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (InK Tank Printer) สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 4,000.00
32 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 15,200.00
33 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 2,500.00
34 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 100,000.00
35 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานหลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี" สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 1,200,000.00
36 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาชุทชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น" สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 1,200,000.00
37 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 550,000.00
38 โครงการอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร "เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร ยุคใหม่" สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 300,000.00
39 เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) งบกลาง 14,508,100.00
40 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) งบกลาง 1,200,000.00
หน้า 4 / 203