ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา | Korat PAO Project Tracking ปีงบ 2566


จำนวนโครงการ

1093

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ

3,139,184,990.00

บาท
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่โครงการ หน่วยงาน งาน งบประมาณ ดู
51 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ (กสจ.) งบกลาง 201,600.00
52 เงินสำรองจ่าย งบกลาง 63,933,660.00
53 ค่าชำระหนี้เงินกู้ งบกลาง 8,268,600.00
54 ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบกลาง 1,582,400.00
55 01.ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง 11,300,000.00
56 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 3,750,000.00
57 15.โครงการฝึกอบรม/การอบรม/การประชุม/สัมมนาทางวิชาการหรือปฏิบัติการ/การบรรยายพิเศษ/ทัศนศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 3,000,000.00
58 11.ค่าใช้จ่ายในการผลิตและเผยแพร่วารสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครรราชสีมา 2,000,000.00
59 03.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง และกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ และกรณีอื่นๆ) 1,500,000.00
60 11.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” 1,200,000.00
หน้า 6 / 110