ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา | Korat PAO Project Tracking ปีงบ 2566


จำนวนโครงการ

1093

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ

3,139,184,990.00

บาท
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่โครงการ หน่วยงาน งาน งบประมาณ ดู
61 12.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่น” 1,200,000.00
62 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 1,200,000.00
63 24.โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 1,100,000.00
64 02.ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน 1,000,000.00
65 03.การทำนิติกรรมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 1,000,000.00
66 06.โครงการอบรมและศึกษาดูงาน บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 1,000,000.00
67 08.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 1,000,000.00
68 16.โครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 1,000,000.00
69 01.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 800,000.00
70 04.ค่าเช่าอาคารเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ เก็บเอกสารหรือพัสดุต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 720,000.00
หน้า 7 / 110