ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา | Korat PAO Project Tracking ปีงบ 2566


จำนวนโครงการ

1093

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ

3,139,184,990.00

บาท
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่โครงการ หน่วยงาน งาน งบประมาณ ดู
81 23.โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 205,000.00
82 07.โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณ 200,000.00
83 27.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 200,000.00
84 19.โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 145,000.00
85 25.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระดับปฏิบัติการและระดับปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 140,000.00
86 21.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ" 120,000.00
87 05.ค่าจัดทำหนังสือ/ดีวีดี เผยแพร่ผลงาน 100,000.00
88 06.ค่าจัดทำหนังสือคู่มือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาและจัดทำแฟ้มการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 100,000.00
89 09.โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 100,000.00
90 10.โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์ 100,000.00
หน้า 9 / 110