ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา | Korat PAO Project Tracking ปีงบ 2566


จำนวนโครงการ

1093

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ

3,139,184,990.00

บาท
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่โครงการ หน่วยงาน งาน งบประมาณ ดู
71 26.โครงการสรรหาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและพนักงานจ้าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 600,000.00
72 13.โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 550,000.00
73 04.โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 500,000.00
74 05.โครงการปลุกจิตสำนึกเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ โดยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์สร้างชาติด้วยอุดมการณ์ เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม” 500,000.00
75 10.ค่าประชาสัมพันธ์ผลงาน และกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 500,000.00
76 12.ค่าใช้จ่ายในการผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลงานและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครรราชสีมา ผ่านสื่อออนไลน์ 500,000.00
77 17.โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 330,000.00
78 14.โครงการอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร “เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร ยุคใหม่” 300,000.00
79 22.โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีประมาณ พ.ศ.2566 240,000.00
80 18.โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา หลักสูตร “ข้าราชการท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจ 4.0” 230,000.00
หน้า 8 / 110