ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา | Korat PAO Project Tracking ปีงบ 2566


จำนวนโครงการ

1953

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ

4,574,877,602.28

บาท
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่โครงการ หน่วยงาน งาน งบประมาณ ดู
1001 ถนนซอยบ้านนายเพ็ง บ้านดอนสามัคคี หมู่ที่10 ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง - บ้านใหม่โนนทอง หมู่ที่13 ตำบลหนองหอย อำเภอพนระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500,000.00
1002 ถนนสายบ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่1 ตำบลโคกกระเบื้อง เชื่อมเขตเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่4 ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500,000.00
1003 ถนนสายบ้านหนองโจด หมู่ที่9 ตำบลโคกกระเบื้อง สายเชื่อมถนนทางหลวง หมายเลข 2260 (ถนนสายอำเภอคง-บ้านเหลื่อม) อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500,000.00
1004 ถนนสายบ้านหนองแจง หมู่ที่9 (ซอย1 - ถนนบ้านหนองตะไก้ - บ้านเดิ่น) ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง เชื่อมบ้านไทรโยง หมู่ที่5 ตำบลดอนใหญ่ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500,000.00
1005 ถนนสายบ้านถนนหัก หมู่ที่12 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จากบ้านนางสาวรุ่ง จงเพ็งกลาง เชื่อม บ้านนามาบ หมู่ที่5 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 493,000.00
1006 ถนนสายบ้านไพ หมู่ที่2 ตำบลขามเฒ่า จากบ้านไพ คุ้มโนนกราด เชื่อม บ้านดอนผวา หมู่ที่5 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 497,000.00
1007 ถนนสายบ้านหนองพลอง หมู่ที่4 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง เชื่อมบ้านหนุก หมู่ที่4 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500,000.00
1008 ถนนสายบ้านหนองพลอง หมู่ที่4 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง จากบ้านหนองพลอง เชื่อมบ้านนามาบ หมู่ที่5 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500,000.00
1009 ถนนสายจากบ้านโนนสำโรง หมู่ที่8 ตำบลขามเฒ่า อำเภอโนนสูง เชื่อมบ้านสะแกราษฎร์ หมู่ที่3 ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 493,000.00
1010 ถนนสายตะโกทุ่ง เลียบเหมืองส่งน้ำ บ้านวังม่วง หมู่ที่3 ตำบลธารปราสาท อำเภอโนนสูง เชื่อม บ้านตะโกทุ่ง หมู่ที่9 ตำบลตาจั่น อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 493,000.00
หน้า 101 / 196