ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา | Korat PAO Project Tracking ปีงบ 2566


จำนวนโครงการ

1004

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ

2,966,793,790.00

บาท
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่โครงการ หน่วยงาน งาน งบประมาณ ดู
1001 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงานส่วนช่างสุขาภิบาล พร้อมส่วนควบ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 220,000.00
1002 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าด้านแรงต่ำ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 171,500.00
1003 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินแบบเสาคู่ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร โรงเรียนสีคิ้ว"สวัสดิ์ผดุงวิทยา" อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 284,830.00
1004 ถนนสายบ้านห้วยชงโค หมู่ที่1 ตำบลวังโพธิ์ เชื่อม บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่9 ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 345,000.00
หน้า 101 / 101