ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา | Korat PAO Project Tracking ปีงบ 2566


จำนวนโครงการ

1093

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ

3,139,184,990.00

บาท
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่โครงการ หน่วยงาน งาน งบประมาณ ดู
1041 โครงการถนน อบจ.นม.25304 สายบ้านวังน้ำเขียว ตำบลอุดมทรัพย์-บ้านตลิ่งชัน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 460,000.00
1042 โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 01/05/2566 สำนักปลัดฯ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1,600,000.00
1043 โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง อาคารเรือนพัก และอาคารหอประชุม สำนักช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 475,000.00
1044 ถนนบ้านเหลิ่งหิน หมู่ที่11 ตำบลโนนจาน อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา - เขตติดต่อบ้านโคกสง่า หมู่ที่6 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 490,500.00
1045 ถนนบ้านหนองผือ หมู่ที่2 ตำบลหนองหว้า (บ้านหนองผือ ตำบลหนองหว้า - เขตบ้านฝาผนัง หมู่ที่1 ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 438,000.00
1046 ถนนสาย หมู่ที่6 บ้านดอนยาง ตำบลคูขาด อำเภอคง เชื่อมบ้านไร่ ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 492,000.00
1047 โครงการถนนบ้านดอนกอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองพลวง เชื่อม บ้านถนนโพธิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 493,000.00
1048 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. 10308 เทศบาลตำบลโนนสูง-บ้านสระพรวน อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 4,300,000.00
1049 โครงการถนนบ้านหนองเรือ ตำบลตลาดไทร เชื่อม บ้านหนองอ้อ ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสวีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1,000,000.00
1050 โครงการถนนสายใหม่ทานตะวัน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านราษฎร์ เชื่อมบ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 6,000,000.00
หน้า 105 / 110