ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา | Korat PAO Project Tracking ปีงบ 2566


จำนวนโครงการ

1201

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ

3,336,153,208.00

บาท
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่โครงการ หน่วยงาน งาน งบประมาณ ดู
1161 โครงการถนนสายท้ายบ้าน หมู่ที่ 5 บ้านท่าวัด ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง เชื่อม ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1,500,000.00
1162 โครงการถนนสายหัวทำนบไร่ใหญ่ ตำบลหนองบุนนาก เชื่อม บ้านสุขไพบูลย์ ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1,000,000.00
1163 โครงการปรับปรุงฝ้าอาคารหอประชุม โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักการศึกษาฯ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 475,000.00
1164 โครงการถนนบ้านใหม่นารี หมู่ที่ 16 ตำบลกำปัง ถึงเขตบ้านหลักร้อย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 490,000.00
1165 โครงการถนนสายบ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลสำโรง-บ้านหนองราง หมู่ที่ 4 ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 490,000.00
1166 โครงการถนนสายบ้านโคกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลสายออ-ตำบลค้างพลู อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 492,000.00
1167 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยจรเข้ หมู่ที่ 3 ตำบลหินดาด เชื่อม บ้านหิงห้อย ตำบลหนองแวง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 940 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นครราชสีมา กำหนด 18/01/2566 สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1,734,000.00
1168 เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) โรงเรียนมาบตะโกพิทยาคม สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 495,500.00
1169 เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.08303 บ้านละเลิงพิมาน-บ้านกุดม่วง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500,000.00
1170 เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.07203 บ.หนองหญ้าปล้อง - บ.กุดจอกน้อย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500,000.00
หน้า 117 / 121