ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา | Korat PAO Project Tracking ปีงบ 2566


จำนวนโครงการ

1953

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ

4,574,877,602.28

บาท
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่โครงการ หน่วยงาน งาน งบประมาณ ดู
1161 เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.01222 บ.โกรก - บ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500,000.00
1162 เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.08305 บ.ห้วย-บ.หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 12/04/2566 สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500,000.00
1163 เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.14203 บ.โคกศิลา - บ.หัน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 20/04/2566 สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500,000.00
1164 เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.21109 หนองไทร - วังไทร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 12/04/2566 สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500,000.00
1165 เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.13202 บ.หนองม่วงใหญ่-บ.หนองกุง อ.ประทาย สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500,000.00
1166 เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.02101 บ.มาบพิมาน-บ.ตลิ่งชัน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500,000.00
1167 เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15102 สายเมนที่ 4 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500,000.00
1168 เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15308 บ.ท่าหลวง-บ.กล้วย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 12/04/2566 สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500,000.00
1169 เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.02102 บ้านเทพนิมิตร - บ้านประดู่งาม อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500,000.00
1170 เพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.02204 บ.สระว่านพระยา - บ.หัวทำนบ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 12/04/2566 สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500,000.00
หน้า 117 / 196