ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)


เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 4 นิ้ว
วันที่รับโครงการ ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักช่าง งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์โรงงาน
ถนน
สถานที่
อำเภอ เมืองนครราชสีมา
งบประมาณ 14,000.00
สถานะโครงการ
ลำดับ วันที่ ดำเนินการ เพิ่มเติม
1 ผ่านการตรวจสอบ
ไฟล์แนบโครงการ
ลำดับ วันที่อัพโหลด ประเภทไฟล์ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ไม่มีข้อมูล
ติดตามโครงการ
  • อนุมัติโครงการ

  • อนุมัติจัดซื้อ

  • จัดซื้อจัดจ้าง

  • ดำเนินการตรวจรับ

  • การเงิน