ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบคลองมะค่า (เชื่อมต่อเขตตำบลสีมุม) บ้านใหม่ หมู่ที่1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่รับโครงการ ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักช่าง งาน งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ถนน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบคลองมะค่า (เชื่อมต่อเขตตำบลสีมุม) บ้านใหม่ หมู่ที่1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ บริเวณเลียบคลองมะค่า (เชื่อมต่อเขตตำบลสีมุม) บ้านใหม่ หมู่ที่1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอ เมืองนครราชสีมา
งบประมาณ 1,640,000.00
สถานะโครงการ
ลำดับ วันที่ ดำเนินการ เพิ่มเติม
1 ผ่านการตรวจสอบ
ไฟล์แนบโครงการ
ลำดับ วันที่อัพโหลด ประเภทไฟล์ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ไม่มีข้อมูล
ติดตามโครงการ
  • อนุมัติโครงการ

  • อนุมัติจัดซื้อ

  • จัดซื้อจัดจ้าง

  • ดำเนินการตรวจรับ

  • การเงิน