ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)


โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนเสว หมู่ที่ 11 ตำบลกระเบื้องใหญ่ เชื่อมบ้านดอนเขว้า หมู่ที่ 2 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
วันที่รับโครงการ ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักช่าง งาน งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ถนน ถนนดินผิวจราจรหินคลุก บ้านโนนเสว หมู่ที่ 11 ตำบลกระเบื้องใหญ่ เชื่อมบ้านดอนเขว้า หมู่ที่ 2 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ บ้านโนนเสว หมู่ที่ 11 ตำบลกระเบื้องใหญ่ เชื่อมบ้านดอนเขว้า หมู่ที่ 2 ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอ พิมาย
งบประมาณ 493,000.00
สถานะโครงการ
ลำดับ วันที่ ดำเนินการ เพิ่มเติม
1 ผ่านการตรวจสอบ
ไฟล์แนบโครงการ
ลำดับ วันที่อัพโหลด ประเภทไฟล์ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ไม่มีข้อมูล
ติดตามโครงการ
  • อนุมัติโครงการ

  • อนุมัติจัดซื้อ

  • จัดซื้อจัดจ้าง

  • ดำเนินการตรวจรับ

  • การเงิน