ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)


โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานหลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี"
วันที่รับโครงการ ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งาน งานบริหารทั่วไป
หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
ถนน
สถานที่
อำเภอ เมืองนครราชสีมา
งบประมาณ 1,200,000.00
สถานะโครงการ
ลำดับ วันที่ ดำเนินการ เพิ่มเติม
1 ผ่านการตรวจสอบ
ไฟล์แนบโครงการ
ลำดับ วันที่อัพโหลด ประเภทไฟล์ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ไม่มีข้อมูล
ติดตามโครงการ
  • อนุมัติโครงการ

  • อนุมัติจัดซื้อ

  • จัดซื้อจัดจ้าง

  • ดำเนินการตรวจรับ

  • การเงิน