ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านซับพงโพด หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบรูณ์ เชื่อมชุมชนโคกน้อย เทศบาลโนนสมบรูณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนคราชสีมา
วันที่รับโครงการ ปีงบประมาณ 2566
หน่วยงาน สำนักช่าง งาน งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
หมวดรายจ่าย ค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
ถนน สายบ้านซับพงโพด หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบรูณ์ เชื่อมชุมชนโคกน้อย เทศบาลโนนสมบรูณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนคราชสีมา
สถานที่ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสมบรูณ์ เชื่อมชุมชนโคกน้อย เทศบาลโนนสมบรูณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนคราชสีมา
อำเภอ เสิงสาง
งบประมาณ 1,670,000.00
สถานะโครงการ
ลำดับ วันที่ ดำเนินการ เพิ่มเติม
1 ผ่านการตรวจสอบ
ไฟล์แนบโครงการ
ลำดับ วันที่อัพโหลด ประเภทไฟล์ ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
ไม่มีข้อมูล
ติดตามโครงการ
  • อนุมัติโครงการ

  • อนุมัติจัดซื้อ

  • จัดซื้อจัดจ้าง

  • ดำเนินการตรวจรับ

  • การเงิน