ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา | Korat PAO Project Tracking ปีงบ 2566


จำนวนโครงการ

2012

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ

4,754,188,143.28

บาท
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่โครงการ หน่วยงาน งาน งบประมาณ ดู
2001 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.22302 บ้านซับตะคร้อ-บ้านหัวทำนบ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 9,117,000.00
2002 โครงการ ถนนอบจ.นม.08303 บ้านละเลิงพิมาน-บ้านกุดม่วง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 3,890,000.00
2003 โครงการ ปรับปรุงถนนอบจ.นม. 09202 ตลาดโคกสวาย-บ้านหนองหอย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 3,118,000.00
2004 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. 14204 บ้านเก่านางเหริญ – บ้านโกรกละลาย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 3,900,000.00
2005 โครงการถนนบ้านโค้งกระโดน หมู่ที่ 6 สายทางบ้านโค้งกระโดน ตำบลทุ่งอรุณ เชื่อมต่อบ้านบึงไทย หมู่ที่ 8 ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 6,668,200.00
2006 โครงการถนนบ้านโนนตูม หมู่ที่ 1 สายบ้านโนนตูม ตำบลธารละหลอด เชื่อมบ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 533,000.00
2007 โครงการเพิ่มแสงสว่างโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) ถนนสาย อบจ.นม.15308 บ.ท่าหลวง-บ.กล้วย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 3,726,000.00
2008 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.04201 บ้านโนนปอแดง ตำบลหนองบัว อำเภอคง - บ้านโนนเต็ง จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 622,151.00
2009 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.18307 บ้านบุใหญ่ - บ้านนาตะโครก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1,900,000.00
2010 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.18201 บ้านมะเกลือใหม่ - บ้านสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 3,378,991.00
หน้า 201 / 202