ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา | Korat PAO Project Tracking ปีงบ 2566


จำนวนโครงการ

1953

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ

4,574,877,602.28

บาท
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่โครงการ หน่วยงาน งาน งบประมาณ ดู
1901 โครงการ ถนนบ้านเกาะ หมู่ที่ 1-บ้านเก่า หมู่ที่ 2 เชื่อมถนนเทศบาลนครนครราชสีมา (ชุมชนสามสิบกันยา) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1,970,000.00
1902 โครงการถนนบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 สายบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกไทย-บ้านหนองด่านช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2,390,000.00
1903 โครงการถนนสายทางจากบ้านทุ่งตะเคียน หมู่ที่ 10 ถึงบ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 16 ตำบลโคกกระชาย เชื่อมต่อ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1,000,000.00
1904 โครงการถนนสายทางบ้านใหม่โคกใบบัว หมู่ที่ 21-บ้านมาบกราด หมู่ที่ 14 ตำบลโคกกระชาย เชื่อมต่อ ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 4,400,000.00
1905 โครงการถนน บ้านว่านพระยาสามัคคี หมู่ที่ 10 (กลางหมู่บ้าน) ตำบลสระว่านพระยา เชื่อมต่อ บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 5 ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1,000,000.00
1906 โครงการถนนสายกลางบ้าน บ้านเฉลียงโคก หมู่ที่ 4 ตำบลเฉลียง จากบริเวณสี่แยกหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลียง ถึง บ้านเฉลียงทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเฉลียง เชื่อมต่อบ้านดอนสันติ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 7,760,000.00
1907 ถนน สายทางบ้านใหม่หนองปรึก หมู่ที่ 15 - สายบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย เชื่อมต่อถนน 224 เชื่อม บ้านขาคีม หมู่ที่ 6 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 06/12/2566 สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 3,864,555.72
1908 โครงการสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองลำแซะ จากบ้านหนองเสือบอง หมูที่ 4 ตำบล อรพิมพ์ เชื่อมต่อบ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 3 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 21/02/2567 สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 8,770,000.00
1909 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภายในห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 163,200.00
1910 โครงการถนนสายหมู่ที่ 14 บ้านหนองขอน ซอย 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง เชื่อม บ้านนิคมสามัคคี ตำบลรังกาใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 511,750.00
หน้า 191 / 196