ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา | Korat PAO Project Tracking ปีงบ 2566


จำนวนโครงการ

1716

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ

3,776,660,016.56

บาท
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่โครงการ หน่วยงาน งาน งบประมาณ ดู
1691 โครงการ ถนน เส้นบ้านซับระวิง หมู่ที่ 2 ตำบลลำเพียก เชื่อม บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 7 ตำบลตะแบกบาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 19/09/2566 สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500,000.00
1692 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริหารทั่วไป 116,700.00
1693 ถนนสายบ้านโนนไร่พัฒนา หมู่ที่7 ตำบลโนนเต็ง ไป บ้านห้วยทราย เชื่อม ตำบลหนองมะนาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 489,000.00
1694 ถนนสายบ้านด่านช้าง หมู่ที่6 ตำบลขามสะแกแสง เชื่อม บ้านเหนือ หมู่ที่1 ตำบลเมืองนาท อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 4,595,000.00
1695 โครงการถนนบ้านถนนหักน้อยพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลด่านขุนทด เชื่อม บ้านบุ่งระกำ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 672,000.00
1696 โครงการ ปรับปรุงถนนอบจ.นม. 09305 บ้านสำโรง - หนองแวง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1,650,000.00
1697 โครงการถนนสายทางบ้านหัวนา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา เชื่อม บ้านเพ็ดน้อย ตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 18/09/2566 สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 1,000,000.00
1698 โครวการถนนบ้านอีลุ่ม ตำบลตลาดไทร บ้านศรีชมชื่น ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 21/09/2566 สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500,000.00
1699 โครงการปรับปรุงถนน อบจ.นม. 04306 บ้านตะโก-บ้านช่อระกา อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30/10/2566 สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2,749,088.40
1700 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนารวก ม.3อรพิมพ์เชื่อมบ้านจระเข้หิน ม.8 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นม. 30/10/2566 สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500,000.00
หน้า 170 / 172