ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา | Korat PAO Project Tracking ปีงบ 2566


จำนวนโครงการ

1584

โครงการ

งบประมาณอนุมัติ

3,589,248,690.32

บาท
ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่โครงการ หน่วยงาน งาน งบประมาณ ดู
1571 โครงการถนนจากสระเย็นจิต หมู่ที่ 9 ถึงหมู่ที่ 7 สุดเขต ตำบลไพล อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่อตำบลบ้านแพ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 499,000.00
1572 โครงการถนนสายบ้านช่องแมว หมู่ที่ 3 ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมถนนบ้านอ้อ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500,000.00
1573 โครงการถนนสายบ้านดงน้อยพัฒนา ตำบลโนนยอ-บ้านใหม่ปฏิรูป หมู่ที่ 13 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2,279,000.00
1574 ปรับปรุงถนน อบจ.นม. 20305 บ้านสีคิ้ว - บ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 6,490,000.00
1575 ปรับปรุงถนน อบจ.นม.18307 บ้านบุใหญ่ - บ้านนาตะโครก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 487,000.00
1576 ถนนสายหนองกก หมู่ที่2 ตำบลหนองบัวน้อย - บ้านหนองโอง ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 590,000.00
1577 ถนนบ้านเขาพริก หมู่ที่7 ตำบลคลองไผ่ เชื่อมชุมชนสะแกราช เขตเทศบาลตำบลคลองไผ่ หมู่ที่7 อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 498,000.00
1578 โครงการถนนสายทางบ้านหนองตาด หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านนยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา - บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 499,000.00
1579 โครงการถนนบ้านหัวสระ หมู่ที่ 4 สายวิณย์นา ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ เชื่อมเขตเกาะลอย ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 500,000.00
1580 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟส่องถนนสาธารณะภานในโรงเรียน โรงเรียนช่องแมววิทยาคม ต.ช่องแมว อ.ลำทะเมนชัย จ.นม สำนักช่าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 498,000.00
หน้า 158 / 159